You are here:

Så arbetar vi

Vårt uppdrag i skolan är att arbeta mot de mål som anges i läroplan och kursplan. För att nå dessa mål arbetar vår personal i arbetslag. Där har personalen i uppgift att utforma arbetssätt  som skapar en trygg och utmanande studiemiljö så eleverna når så hög måluppfyllelse som möjligt.

Vår vision är:
Skolan skall vara
en trygg plats där tillit,
lek och arbetsglädje
skapar lust att lära och
stimulans att växa.

Utvecklingssamtal
Elev, vårdnadshavare och lärare träffas för utvecklingssamtal en gång varje termin från förskoleklass t o m åk 9. Samtalet skall ge en bra bild av elevens skolgång och av hur elevens utveckling bäst kan stödjas.

Innan dessa samtal skall eleven och dess vårdnadshavare tagit del av skriftliga omdömen i alla ämnen.

Vid samtalet diskuterar man vad som fungerar bra, vad som behöver förbättras och vem som ansvarar för vad. Utvecklingssamtalen dokumenteras i en individuell utvecklingsplan, IUP.

Nationella prov
Vi genomför nationella prov varje år under vårterminen. I åk 3, svenska och matematik. I åk 6, svenska, engelska, matematik samt ett SO och ett NO-ämne. I åk 9, svenska, engelska, matematik samt ett SO och ett NO-ämne.

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att

- stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning
- ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå,
  på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven bidrar också till

- att konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier
- en ökad måluppfyllelse för eleverna
Copyright © skola.skinnskatteberg.se 2017

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.